Lege oharra

1. Pribadutasun taula: datu personalak babestea

Onespen klausula

Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakori jarraiki, erabiltzaileak baimena emoten dau bere datuak Zertu Kultur Elkartea titular dauan fitxategi batean sartzeako, eta datu horreek bai erregistroa kudeatzeko edo harpidetzeko erabilteko, bai administrazino eta kontabilidade kudeaketarako, baita merkataritza eskaintzak eta produktuai eta zerbitzuai buruzko informazinoa bidaltzeko be. Era berean, erabiltzaileak baimena emoten dau bere datuak zerga administrazinoari eta bankuai, aurrezki kutxai edo bestelako kutxai ixteko, beti be hareek behar bezala babestuta eta zerbitzua garatzeko beharrezkoa danean.

Erabiltzaileak, era berean, bere datuak konsultetako, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubideak ezetuten dituala adierazoten dau. Eskubide horreek Zertu Kultur Elkartearen egoitza sozialean baliatu ahalko ditu, honako helbide honetan: Herriko Plaza 24, 48142 Artea (Bizkaia).

Xedea

Zertu Kultur Elkarteak, webgunearen arduradun izanik, erabiltzaileen esku ipini dau honako dokumentu hau, informazinoaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuai buruzko 34/2002 Legeak xedaturiko betebeharrak beteteko, baita webgunearen erabiltzaile guztiai ha erabilteko baldintzen barri emoteko be.

Webgunean sartu ezkero erabilteko baldintza orokor honeek erabat ulertutzat eta onartutzat joko dira. Erabiltzaileak konpromisoa hartzean dau webgunea eta bertan eskainitako zerbitzuak legearen aurka doazen jarduerak egiteko ez erabilteko, eta uneoro baldintza orokor honeek errespetetako. Zerbitzu emoileak edozer unetan eten ahalko dau bere webgunerako sarbidea legearen, fede onaren edo baldintza orokor honeen kontrako erabileraren bat antzeman ezkero.

Zerbitzu emoileak eskubide osoa dauka webgunean ageri dan edozein informazino mota aldatzeko, horretarako ezelango aurre-abisurik emon barik edo betebehar horreek erabiltzaileai jakinarazo barik; nahikoa izango da zerbitzu-emoilearen webgunean argitaratzea.

Datu personalen babesa

Datu personalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan eta ha garatzen dauan araudian ezarritakoari jarraiki, webgunearen arduradunak datu personalak emon dabezan edo emongo dabezan erabiltzaile guztiai jakinarazten deutse hareek bere fitxategi automatizauan sartuko dituala. Adierazotako fitxategia behar bezala erregistrauta dago Datuak Babesteko Espainiako Agentzian. Zerbitzu emoileak esanbidez adierazoten eta bermatzen deutse erabiltzaileai beren datu personalak ez jakiezala, ezelan bez, hirugarren enpresai itxiko euren baimen barik.

Datuak konsultetako, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubideak

Zerbitzu emoileak uneoro bermatuko deutso erabiltzaileari datuak kontsultetako, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubideak baliatzeko aukerea, indarreko legedian ezarritako baldintzetan. Eskubideok baliatzeko esanbidezko eskaera bidali ahalko dau, NANaren kopiarekin batera, honako helbidera:

Posta: Zertu Kultur Elkartea, Herriko Plaza 24, 48142 Artea

Era berean, erabiltzaileak baja hartu ahalko dau harpideturiko edozein zerbitzutan, horretarako webgunean jarritako formularioa erabilita.

2. Erabilera baldintzak

Baldintza orokorrak

Erabiltzaileak BEGITUren webgunea eta, kasua balitz, harpidetza Erabilera Baldintza honeetan zehazten danaren arabera erabiliko dau. Webgunearen eta bere zerbitzuen erabilerea, bereziki harpidetzarena, personala, esklusiboa, pribadua, irabazi asmorik bakoa, ez kolektiboa, ez komertziala edo profesionala eta besterezina da.

Erabiltzaileak agintzen dau bere jardueraren bidez ez dituala kaltetuko BEGITUren irudia eta bere enpresa titularraren interesak edota eskubideak. Halaber, agintzen dau ez dauala webgunea kaltetu, baliobakotu edo gainkargatuko dauan jarduerarik egingo, ez eta webgunea normaltasunez erabiltea oztopatuko dauanik be. Bereziki eta espresuki debekatuta dago haurren edo gazteen garapena kaltetu leiken edozer ekintza egitea, bai eta gizakien duintasunaren kontrakoak direnak ne.

Jabego intelektuala eta industriala

BEGITU Zertu Kultur Elkartearen marka erregistraua da. Debekatuta dago hirugarren batek BEGITU marka edota bere logoa edozein eratara erabiltea idatzizko baimen barik. Eskubide guztiak erreserbaturik dagoz. Erabiltzaileak, harpidedunak barne, uneoro errespetau beharko dabez webgunearen jaubetza intelektuala.

Edukien ardura eta egile eskubideak – Copyright

BEGITUk argitaratzen dituan edukien ardura edukien editore bakotxarena da. Eretxi artikuloak, gutunak, blogak nahiz iruzkinak autore bakotxaren ardura dira, eta Zertu Kultur Elkarteak eta ez edukien editoreak ez dabe ezelango ardurarik izango horreen edukien gainean.

BEGITU gunearen erreprodukzino eskubideak erreserbauta dagoz, baita deskargatzeko agiriai edo irudikatze ikonografiko eta fotografikoak edo ikusentzunezko ekoizpenai jagokienean be. Edukiren bat edo guztiak hala euskarri elektronikoetan nola inprimatutakoetan erreproduzitzeko idatzizko baimena lortzeako, ipini hartu-emonetan jagokon edukiaren editoreagaz.

Parte hartze arauak

BEGITUN parte hartu ahal izateko (albisteen iruzkinak, eretxi artikuloak, eztabaida foroak, agendea eta abar) erabiltzaileak Lege Ohar hau onartuta izan behar dau, ondoko parte hartze arauak barne:

  • Ezin da berariaz informazino faltsurik edo irainik argitaratu.
  • Alkarren arteko errespetuz idatzi behar da. Zentzu berean, intimidadearen eskubidea urratzen dabezan mezuak ezin dira bialdu.
  • Indarrean dagoan legerian delitutzat joten dan edukirik ezin da bialdu.

Arau horreek beteten ez dabezan mezuak ez dira argitaratuko edo, argitaratuta badagoz, ezabatu ahal izango dira. Atal bakotxaren moderatzaileak egingo deutsie jarraipena iruzkinai, eta bere eretxia izango da nagusi arauak beteten diran edo ez ebazteko.